สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
Maejo University Institutional Review Board

 สำนักงานคณะจริยธรรมการวิจัยในคน :   ฝึกอบรม หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 3 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 7.45 - 16.30 น. และหลักสูตร การยื่นขอรับรองโครงร่างการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และการกรอกแบบฟอร์ม สำหรับนักวิจัย วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 - 12.00 น. ผ่านทางระบบ ZOOM Meeting

 1. ทบทวน และพิจารณาให้การรับรอง
  1.  โครงร่างการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาครั้งแรก
  2. โครงร่างการวิจัยที่ได้รับการแก้ไข
  3. โครงร่างการวิจัยที่เสนอเพื่อพิจารณาซ้ำ
  4. รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยและการต่ออายุหนังสือรับรองการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย
  5. การปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย
  6. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
  7. รายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย
 2. ทบทวน และพิจารณาโครงร่างการวิจัยและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุม และเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการฯ
 3. กำกับและติดตามการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย
 4. พิจารณาตรวจเยี่ยมสำรวจสถานที่วิจัยตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ หากได้รับเรื่องร้องเรียน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงกับอาสาสมัครหรือผู้เข้าร่วมการวิจัย
 5. พิจารณาการหยุดพักการวิจัยชั่วคราวหรือยุติการรับรองโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัยแล้ว หากได้รับเรื่องร้องเรียน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงกับอาสาสมัครหรือผู้เข้าร่วมการวิจัย (ภายหลังจากการดำเนินการเยี่ยมสำรวจสถานที่วิจัย)
 6. พิจารณาเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระ เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับความชำนาญเฉพาะด้านในโครงร่างการวิจัยที่เสนอมา เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัย ผู้แทนของชุมชน หรือกลุ่มผลประโยชน์เฉพาะ
 7. รักษาความลับของข้อมูลในโครงร่างการวิจัย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1. รายงานเบลมองต์ (The Belmont Report)
  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ihrp.or.th/book/detail/170
 2. ปฏิญญาเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) ปี 2013 และฉบับปรับปรุง
  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ihrp.or.th/book/detail/210
 3. The International Conference on Harmonization (ICH) and Guidance for Industries in Good Clinical Practice (GCP)
  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/IRD/Human/ICH_GCP_ThaiVer.pdf
 4. แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ (International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans) ฉบับปรับปรุงปี ค.ศ. 2016
  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf
 5. แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนประเทศไทย พ.ศ. 2550
  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sp.mahidol.ac.th/pdf/ref/Thai_Ethical_Guidelines_FERCIT.pdf

     มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีนโยบายในการส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และดำเนินการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยได้มีการกำหนดพันธกิจหลักด้านการวิจัยและแนวทางยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยไว้อย่างชัดเจน ประกอบกับในปัจจุบันการวิจัยในหลากหลายศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับคนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการรับรองทางด้านจริยธรรมการวิจัยในคนจากหน่วยงานที่ได้มาตรฐานการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ

     ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นไปในแนวทางการดำเนินงานตามคุณภาพและมาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขึ้น เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อดำเนินการวางข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินงาน และจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้ประกาศระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ 2563 และประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการด้านจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณารับรองข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนของผู้วิจัยซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดหรือสถานที่วิจัยของสถาบันเครือข่าย ให้เป็นไปตามวิธีดำเนินการมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด และการอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในคน โดยเริ่มพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรกในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565