ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
Maejo University Institutional Review Board

คู่มือวิธีดำเนินการมาตรฐาน

1. วิธีดำเนินการมาตรฐาน  (Standard Operating Procedures : SOPs) Download

2.โปรแกรมแนะนำแนวทางการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน Download

3.คู่มือการใช้งานระบบยื่นเอกสารออนไลน์  Download

4.การขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ Download

ปรับปรุงข้อมูล : 29/4/2564 14:33:14     ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 47

กลุ่มข่าวสาร : อื่นๆ

ข่าวล่าสุด